Terma dan Syarat

Kami memberikan perkhidmatan kepada anda tertakluk kepada pemberitahuan, syarat, dan syarat yang dinyatakan dalam perjanjian ini. Selain itu, anda akan mematuhi peraturan, panduan, dasar, syarat, dan syarat yang berlaku untuk perkhidmatan tersebut sebelum anda menggunakannya. Kami berhak mengubah laman web ini dan terma dan syarat ini pada bila-bila masa.

Sebelum meneruskan, baca perjanjian ini kerana mengakses, melayari, atau menggunakan Laman web ini menunjukkan persetujuan anda terhadap semua terma dan syarat dalam perjanjian ini.

Anda tidak boleh memuat naik, menyebarkan, atau menerbitkan melalui Laman web ini apa-apa Kandungan, maklumat, atau bahan lain yang (a) merangkumi bug, virus, cacing, pintu perangkap, kuda Trojan, atau kod atau harta berbahaya lain; (b) memfitnah, mengancam, memfitnah, cabul, tidak senonoh, pornografi, diskriminasi, atau boleh menimbulkan tanggungjawab sivil atau jenayah di bawah undang-undang A.S. atau undang-undang negara lain yang mungkin berlaku; atau (c) melanggar atau melanggar hak cipta, paten, tanda dagang, tanda perkhidmatan, rahsia perdagangan, atau hak milik lain mana-mana orang. www.ar-rizq.com.my boleh memberi anda pengenalan dan kata laluan akaun untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan bahagian tertentu dari Laman web ini. Setiap kali anda menggunakan kata laluan atau pengenalan, anda dianggap diberi kuasa untuk mengakses dan menggunakan Laman dengan cara yang selaras dengan terma dan syarat perjanjian ini, dan

www.ar-rizq.com.my tidak mempunyai kewajipan untuk menyiasat sumber akses atau penggunaan Laman web tersebut.

Dengan menerima Syarat Penggunaan ini melalui penggunaan Laman web ini, anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, gunakan laman web ini hanya di bawah pengawasan ibu bapa atau penjaga yang sah. Tertakluk pada terma dan syarat perjanjian ini, dengan ini memberikan anda lesen terhad, boleh dibatalkan, tidak boleh dipindah milik, dan tidak eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Laman web ini dengan memaparkannya di penyemak imbas Internet anda hanya untuk tujuan membeli-belah dan bukan untuk sebarang penggunaan atau penggunaan komersial bagi pihak mana-mana pihak ketiga, kecuali yang dibenarkan secara eksplisit oleh

www.ar-rizq.com.my terlebih dahulu. Sebarang pelanggaran Perjanjian ini akan mengakibatkan pencabutan segera lesen yang diberikan dalam perenggan ini tanpa pemberitahuan kepada anda.

Melainkan jika diizinkan secara eksplisit oleh syarikat kami terlebih dahulu, semua bahan, termasuk gambar, teks, ilustrasi, reka bentuk, ikon, foto, program, klip muzik atau muat turun, klip video dan bahan bertulis dan lain-lain yang menjadi sebahagian daripada Laman ini (secara kolektif, ” Isi kandungan “) ditujukan hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial. Anda tidak boleh menggunakan apa-apa maklumat secara komersial dari laman web ini atau menggunakan Laman web ini untuk kepentingan perniagaan lain. Kami berhak untuk menolak perkhidmatan, menghentikan akaun, dan / atau membatalkan pesanan mengikut budi bicaranya, termasuk, tanpa batasan, jika kami percaya bahawa kelakuan pelanggan melanggar undang-undang yang berlaku atau membahayakan kepentingan kami. Anda tidak boleh memperbanyak, menyebarkan, memaparkan, menjual, menyewakan, menghantar, membuat karya terbitan dari, menterjemahkan, mengubah suai, membuat jurutera terbalik, membongkar, menyusun semula, atau mengeksploitasi Laman web ini atau sebahagian daripadanya kecuali jika dibenarkan oleh syarikat kami secara bertulis .

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua akses dan penggunaan laman web ini oleh sesiapa sahaja yang menggunakan kata laluan dan pengenalan yang awalnya diberikan kepada anda sama ada akses dan penggunaan laman web ini benar-benar dibenarkan oleh anda, termasuk tanpa batasan, semua komunikasi dan penghantaran dan semua kewajipan (termasuk tanpa batasan kewajipan kewangan) yang timbul melalui akses atau penggunaan tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan kata laluan dan pengenalan yang diberikan kepada anda. Anda hendaklah segera memberitahu

www.ar-rizq.com.my mengenai penggunaan kata laluan atau pengenalan diri anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran lain atau ancaman pelanggaran keselamatan Laman web ini.